Geschiedenis

In de loop van de jaren heeft de SIB veel verandering mogen meemaken. Van een vereniging met een sterk ideologisch karakter naar een vereniging met een eigen borrellocatie, zeven disputen, wekelijkse borrels, maandelijkse lezingen en instantiebezoeken en meerdere jaarlijkse reizen!

Oprichting

De vereniging die wij nu onder de naam SIB kennen, werd op 30 november 1947 opgericht als de Nederlandse Studentenvereniging Voor Federale Wereldregering (N.S.V.F.W.). Deze vereniging werd in Amsterdam opgericht door studenten uit die stad, met medewerking van studenten uit Leiden en Utrecht. Uit de naam blijkt dat de vereniging een stevige idealistische basis had. De Koude Oorlog zette die idealen al snel op losse schroeven, waardoor al na een jaar besloten werd de vereniging om te dopen tot de Nederlandse Studentenvereniging voor Wereldrechtsorde (N.S.W.). Omdat de afdelingen in zowel Amsterdam als Utrecht opgeheven zijn geweest en later heropgericht, en Groningen niet bij de oprichting in 1947 aanwezig was, is Leiden de oudste SIB-stad.

De naam ‘SIB’

Bij een vergadering in 1962, waar de Leidse vertegenwoordiging afwezig was, werd besloten dat “Studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen” de nieuwe naam van de vereniging en al haar afdelingen zou worden en uiteindelijk ook zou blijven.
In die jaren lijkt de Leidse afdeling sowieso met problemen te kampen. Er is te weinig interesse onder de studentenpopulatie en na het bestuur-Tjeenk Willink in 1964 zijn er enkele jaren lang geen bestuursleden te vinden. Gelukkig wordt in 1968 een nieuwe impuls gegeven aan SIB-Leiden, die sindsdien nooit meer van het toneel is verdwenen. Hetgeen van andere afdelingen, die zich in later jaren hebben opgeheven en weer heropgericht, niet gezegd kan worden.
De jaren zestig besluiten met een fusie tussen SIB enerzijds en de Katholieke Staatkundige Studiegroepen Federatie (K.S.S.F.) en de Nederlandse Staatkundige Studenten Federatie (N.S.S.F.) anderzijds, waarbij de naam SIB gehandhaafd werd.

Het embleem van de Verenigde Naties is altjd al onderdeel geweest van de beeldmerken van SIB-Leiden.

Verenigde Naties

Afdelingen werden door heel Nederland opgericht, maar al vanaf het begin is duidelijk dat de Leidse afdeling graag haar eigen weg gaat. In tegenstelling tot de andere afdelingen, die zich richten op de Europese integratie, verzet de Leidse afdeling zich van meet af aan tegen dit streven en zoekt haar heil liever in een Atlantisch bondgenootschap of zelfs een Atlantische unie. In 1948 sloot onze vereniging zich aan bij de International Students Movement of the United Nations (ISMUN), gevestigd in het prachtige Genéve. Wegens een corruptieschandaal in de jaren ’80, waarbij tevens grof misbruik gemaakt werd van de grondslag van de ISMUN, heeft onze vereniging eind 1990 de eer aan zichzelf gehouden en hiervoor bedankt.

“Omdat de afdelingen in zowel Amsterdam als Utrecht opgeheven zijn geweest en later heropgericht, en Groningen niet bij de oprichting in 1947 aanwezig was, is Leiden de oudste SIB-stad.”

Werkgroepen en Uitwisselingen

In de vroege jaren zeventig vonden ingrijpende ontwikkelingen plaats. De samenstelling van het ledenbestand werd diverser en de zogenaamde ‘werkgroepen’ begonnen zich prominent te manifesteren. Deze werkgroepen waren kleinere groepen van leden die zich organiseerden rondom een bepaald thema. Doel van de werkgroepen was het organiseren van activiteiten voor alle leden van SIB. Zij vervulden daarmee in feite de rol van de tegenwoordige commissies en genootschappen. Zo organiseerde de werkgroep Oost-Europa in 1973 een uitwisseling met Polen, die tot 1983 jaarlijks op het programma stond. In 2019 ontmoette een SIB-delegatie in Armenië toevalligerwijs een Poolse medewerker bij de plaatselijke EU-delegatie, die in 1980 de reis naar Leiden heeft gemaakt. Volgens deze man was het voor veel Poolse studenten de eerste kennismaking met de Westerse wereld.

De Polenreis van 1976. Een unieke uitwisseling dwars door het IJzeren Gordijn.

Decentralisatie en veel activiteiten

Een andere belangrijke ontwikkeling in de jaren ’70 is de decentralisatie van de landelijke structuur. Er werden geen landelijke Algemene Ledenvergaderingen meer gehouden, het landelijke secretariaat werd van Amsterdam naar Leiden verhuisd en de lokale afdelingen, die toen alleen nog in Leiden en Groningen bestonden, werden aparte verenigingen met eigen statuten. De landelijke vereniging ging meer als een overkoepelend overlegorgaan dienen. In de jaren tachtig was SIB het aanbod van activiteiten hoog, mede door een ingezette decentralisatie waarbij de werkgroepen steeds meer los van het bestuur kwamen te staan waardoor er meer ruimte kwam voor interesses van de ‘gewone’ leden.

Van Grenze(n)loos naar Atlas

In 1980 zag bovendien ‘Grenze(n)loos’ – in later jaren werd de ‘(n)’ weggelaten -het levenslicht. Dit was het eerste eigen inhoudelijke verenigingsblad van SIB-Leiden. Later zou het worden omgedoopt in ‘Internationaal Forum’ om korte tijd later, in 1989, plaats te maken voor ‘Atlas’.  Dit blad werd gedrukt uitgegeven tot en met mei 2020, ongeveer drie keer per jaar. Sindsdien is er voor gekozen verder te gaan als een online platform. Sinds 2022 wordt de Atlas weer op papier uitgegeven in een nieuw jasje. Het blad veranderde van een formeel inhoudelijk blad naar een gezellig ledenblad met een informeler karakter.

In 1997 ging de reis naar Israël, net als in 2012 (i.c.m Jordanië), 2018 en in de zomer van 2023.

Een reisvereniging

De jaren negentig waren wederom jaren van overvloed. In 1991 werden maar liefst zes reizen georganiseerd. Nog steeds werden reizen op initiatief van de werkgroepen georganiseerd, maar vanaf 1994 kwam hierin een verandering. Vanaf dat jaar wordt een vaste reiscommissie geïnstalleerd.
Naar het einde van de jaren negentig begon de vereniging in verval te geraken. Het ledental nam af en het aantal actieve leden slonk mee. Het ontbrak aan gezelligheid, onder meer wegens het gebrek aan een vaste borrellocatie en -tijdstip. Ondanks verschillende afdelingen in het land die werden opgeheven en een bestuur wat uit elkaar viel, lukte het de SIB om orde op zaken te stellen. Hier werd het bestuur bij geholpen door een – gezien de omstandigheden – onwaarschijnlijk goed verlopen EL CID.

Een greep uit de bestemmingen van SIB-Leiden

De eenentwintigste eeuw

In 2001 betrok de SIB een kamer op de derde verdieping van het nieuwe Studentencentrum Plexus te betrekken. Na enkele verhuizingen werd de huidige bestuurskamer betrokken in 2011 in het International House.
De organisatie van reizen was nog niet op het niveau komen dat de vroege jaren negentig kenmerkte, maar er kwam langzamerhand wel een zekere continuïteit in. Zo werd er elk jaar een Brusselreis georganiseerd en is er met uitzondering van 2010, 2015 en 2020 elk jaar een Grote Reis, nu de zomerreis, georganiseerd. Daarnaast werd regelmatig een Kleine Reis, nu de winterreis, georganiseerd. Ook werd een nieuwe activiteit onderdeel van het jaarlijkse programma: de Japanse Tafeltjes Avond. Het begon, vermoedelijk twee decennia geleden, vrij kleinschalig; enkele ambassadeurs werden uitgenodigd om met de leden van de SIB te komen praten. Dit deden zij, onder het genot van een fles saké, zittend in kleermakershouding aan originele Japanse tafeltjes. Door een fout in de communicatie werden in 2001 plotseling veertig ambassadeurs uitgenodigd. Gelukkig schoot de universiteit te hulp en zo kreeg dit evenement de vorm die het nu nog heeft.

De verenigingsstructuur onderging ondertussen enkele wijzigingen. In 2004 werden de werkgroepen vervangen door ‘themagroepen’, die eveneens rond een centraal thema georganiseerd waren, maar een losser verband kenden. Later kwamen hier de ‘genootschappen’ bij, terwijl de themagroepen in 2012 afgeschaft werden en werden er vaste commissies geïntroduceerd. Ook kreeg de SIB vanaf 2007 haar eerste dispuut en trokken we in 2019 in in onze eigen borrellocatie
Tijdens dat al groeide de SIB qua ledenaantal en ging de SIB van een vereniging die aan de rand van de afgrond stond in 2000, tot een vereniging van vierhonderd leden met een bloeiend aanbod aan activiteiten. 

De JTA in 2008 in Studentencentrum Plexus. In 2019 werd voor het eerst de JTA in het Leidse Stadhuis georganiseerd.

4 september 2019 werd Breehuys 16 officieel voor het eerst in gebruik genomen als SIB-borrellocatie.

De borrellocaties

SIB-Leiden heeft in het verleden verschillende borrellocaties betrokken, maar in de jaren ’10 zijn ronduit de meeste verhuizingen geweest. Zo verhuisde SIB-Leiden in 2013 van Café de Keyzer naar Café de Uyl van Hoogland, waar na vrijwel elke activiteit werd geborreld. De grootste stap moest echter nog komen. Na het organiseren van het eerste Benefiet van SIB-Leiden op 20 maart 2019, bleef de toenmalige Benefietcommissie en bestuur-Vervaet in nauw contact met de eigenaren van de locatie van dit Benefiet – Breehuys 16. Al snel bleek dat SIB-Leiden van harte welkom was om in dit pand aan de Breestraat, ook wel bekend als ht Breehuys, te borrelen vanaf het nieuwe collegejaar. Zodoende werd onder bestuur-Wijnands officieel intrek gedaan in deze locatie. Vanaf dat moment borrelt SIB elke woensdag op deze locatie.

Het succes van de Tafeltjes Avonden

De Japanse Tafeltjes Avond wordt sinds 2001 vast gehouden in november, maar dit evenement bleek steeds populairder onder niet-SIB leden en met name de groeiende gemeenschap internationale studenten in Leiden. Zodoende werd de editie van 2019 voor het eerst in het Stadhuis van Leiden georganiseerd, waar sindsdien elke editie heeft plaatsgevonden. Op deze editie kwamen dan ook 160 studenten af, een absoluut record. In 2018 werd onder bestuur-Keserlioğlu een spin-off bedacht van de JTA: een Haagsche Tafeltjes Avond, met Nederlandse politici in plaats van diplomaten. In maart 2018 werd hiervan de eerste editie georganiseerd in de bovenverdieping van ProDemos, tegenover het Binnenhof. Politici uit alle bestuurslagen waren enthousiast; van gemeenteraadsleden tot Europarlementariërs, vrijwel elke partij vaardigde één of meer politici af. Ook de HTA bleek elke opvolgende editie een steeds groter succes, waardoor in 2020 ook hiervoor een nieuwe locatie werd gekozen: perscentrum Nieuwspoort, in het gebouw van de Tweede Kamer.

Nieuwe Activiteiten

Naast de vastigheid die SIB-Leiden biedt in de vorm van haar reizen en lezingen, wordt elk jaar geëxperimenteerd met nieuwe activiteiten. Veel van deze activiteiten, zoals de Haagsche Tafeltjes Avond, blijken uitermate succesvol en keren dan ook jaarlijks terug. Bestuur-Vervaet introduceerde zodoende het Benefiet, waarbij geld wordt opgehaald voor een goed doel naar keuze van de Benefietcommissie door middel van een veiling en donaties. Ook werd er geëxperimenteerd met ‘Aan Tafel Met’, een manier om mensen te ontmoeten middels een diner. Bestuur-Wijnands introduceerde onder meer SIB-University, waarbij (oud) SIB-leden een aantal snelle lezingen faciliteerde, en The Hofweek, een week in Den Haag waarbij diverse internationale en nationale instanties werden bezocht. Verder zijn de SIB First Dates activiteit en SIB Nicolaas jaarlijks terugkommende activiteiten en is er geen jaar zonder een cantus (of twee)! De toekomst zal natuurlijk vast evenveel mooie, nieuwe activiteiten brengen!

Zo zie je maar weer dat de SIB niet klein te krijgen is en al zeven decennia lang studenten door heel Nederland attent maakt op wereldse dingen samen bier en feesten. Bij de SIB leer je de wereld, jezelf en de studentwereld kennen!